നടന്നത്‌ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തകാര്യം: വി.എം സുധീരന്‍

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഒന്നാകുന്നതിന്‌ താനൊരു നിമിത്തമായി. ഒരിക്കലും നടക്കാത്തകാര്യം നടന്നതില്‍ സന്തോഷമെന്നും വി.എം സുധീരന്‍

Latest