പുരാണത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിയും ഏഴ് കുതിരകളെ കെട്ടിയ സൂര്യരഥവും പാഠപുസ്തകമാകുന്നു….
October 11, 2018 11:12 am

പുരാണത്തിലെ സങ്കലപങ്ങളെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ മോഡി സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെത്തുന്നു. ഡാര്‍വിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെ പറ്റി അബദ്ധം,,,

Top