മാത്യു കുഴൽനാടനെ പിണറായി ചവിട്ടി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു?

സ്വപ്നയുടെ വക്കാലത്തുമായി ഓരിയിട്ട കുഴൽനാടനെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ച് പിണറായിയും, രാജേഷും. ഇഡിയുടെ തിരക്കഥ അതേപടി ഏറ്റുപാടുന്നത് കുഴൽനാടാണെന്നും ആരോപണം. മാത്യു കുഴൽനാടനെ പിണറായി ചവിട്ടി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചു?

Top