അത്ഭുത മനുഷ്യൻ! ഈ മനുഷ്യരെ തൊടുന്നവര്‍ മരിച്ചു വീഴും
May 6, 2017 11:43 am

വളരെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്നത്. മരിച്ചുപോയ കഴിഞ്ഞതലമുറയിലെ ആള്‍ക്കാരുടെ ആത്മാക്കള്‍ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും,,,

1.3 ദശലക്ഷം ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകള്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നു
September 2, 2016 9:02 am

തിരുവനന്തപുരം: എച്ച്ഐവി – എയ്ഡ്സ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആഗോള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1.3 ദശലക്ഷം ഗര്‍ഭനിരോധന ഉറകള്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി,,,

Top