ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി രാമകൃഷ്ണ ഗവായി… പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ !!
November 20, 2019 3:30 pm

ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിയിൽ പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കയാണ് .ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന്,,,

Top