അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സമ്മേളനത്തിൽ കാസയും.ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഐക്യം ശക്തമാകുന്നു
April 25, 2022 9:42 pm

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഐക്യം ശക്തമാവുകയാണ്.ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പരസ്പരം കൈകോർക്കണം എന്ന തിരിച്ചറിവ് ശക്തമായിരിക്കയാണ് അതിനാൽ,,,

തീവ്ര ക്രിസ്ത്യാനികളായ കാസ മുസ്ലിം വിരോധികളോ?
January 2, 2022 5:42 am

മുസ്ലിം വിരോധത്തിനാണോ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന.ഇവരുടെ ലക്‌ഷ്യം മുസ്ലിമിനെ എതിർക്കയാണോ ? കേരളത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കാസ,,,

Top