‘ഒരു ഭീകരവാദിയുടെ അമ്മയായി ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദം മരണമാണ്’.ഞാന്‍ ജന്മം നല്കിയത് ഒരു പിശാചിന്’:ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്ന മകളെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് ഒരമ്മ
November 28, 2015 6:59 pm

മോസ്‌കോ: മോസ്‌കോ: ഒരമ്മ ചെന്നു സംബോധന ചെയ്തു. ഷക്ക്‌ല ബോഷ്കരിയോവ എന്ന 41-കാരി റാഷ്യന്‍ അമ്മ തന്റെ മോളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത് തന്റെ,,,

Top