പൊറുതി മുട്ടി ജനങ്ങൾ, ബസ് ചാർജും കൂടും ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഇപ്രകാരം
February 8, 2022 9:42 am

സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയായി ഉയർത്താനാണ് നിലവിൽ,,,

സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് കൂട്ടി
February 14, 2018 10:43 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭ അനുമതി നല്‍കി. നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ ശുപാര്‍ശയാണ് ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന,,,

Top