പുരുഷന്മാരെ അളക്കാന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഗര്‍ഭ നിരോധന ഉറ വരുന്നു; നിങ്ങളുടെ ശേഷിയും വീരസ്യങ്ങളും ഇനി പരസ്യമാകും
December 4, 2017 12:05 am

ലണ്ടന്‍: വരുന്നു സ്മാര്‍ട്ട് ഗര്‍ഭ നിരോധന ഉറ. ഗര്‍ഭ ധാരണത്തെ തടയുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈംഗീക വൃത്തിയുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുവാന്‍ കഴിയും,,,

Top