സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം, പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തില്ലെന്ന് കോടിയേരി
February 21, 2022 9:00 am

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടില്ലെന്ന് കോടിയേരി,,,

Top