ഞാൻ ,ജോസഫ് വിജയ് ക്രിസ്ത്യനാണ് !!അതുകൊണ്ടാണ് ആദായ നികുതി ഓഫീസില്‍ ഇരിക്കുന്നതും

I am a Christian. So what?’
ഇതുകൊണ്ടാണ്
രജനീകാന്ത് സ്വതന്ത്രനായി നടക്കുന്നതും
ജോസഫ് വിജയ്
ആദായ നികുതി ഓഫീസില്‍ ഇരിക്കുന്നതും…

Top