പിണറായി പൊട്ടിക്കരയും; ശ്വാസം മുട്ടി ചോദ്യങ്ങളില്‍

പിണറായി പൊട്ടിക്കരയും. ചോദ്യങ്ങളില്‍ ശ്വാസം മുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രാകൃതമായ ഭരണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിടാതെ പൊതുസമൂഹം

 

Top