നേതാക്കളുടെ അഴിമതിയും ആർ എസ് എസ് ബന്ധവും ,കൊച്ചു പ്രാസംഗിക അനാമികയുടെ കുടുംബം കൊൺഗ്രസ് വിട്ടു. സി.പി.എമ്മിൽ ചേരും.സുധാകരനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണം
June 14, 2018 2:28 am

കണ്ണൂർ :ജവഹർ ബാലജനവേദി ജില്ലാ ചെയർമാൻ കൊൺഗ്രസ് വിട്ടു. കെ സുധാകരനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശമുയർത്തികൊണ്ടാണ് ജവഹർ ബാലവേദി ജില്ലാ ചെയർമാനും,,,

നേതാക്കളുടെ അഴിമതിയും ആർ എസ് എസ് ബന്ധവും ,കൊച്ചു പ്രാസംഗിക അനാമികയുടെ കുടുംബം കൊൺഗ്രസ് വിട്ടു. സി.പി.എമ്മിൽ ചേരും.സുധാകരനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണം
June 14, 2018 2:23 am

കണ്ണൂർ :ജവഹർ ബാലജനവേദി ജില്ലാ ചെയർമാൻ കൊൺഗ്രസ് വിട്ടു. കെ സുധാകരനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശമുയർത്തികൊണ്ടാണ് ജവഹർ ബാലവേദി ജില്ലാ ചെയർമാനും,,,

Top