അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, ഞാനീ ലോകത്തില്‍ നിന്നും പോകുന്നു..അമ്മയ്ക്കായി കുറിപ്പെഴുതിവെച്ച് പന്ത്രണ്ടുകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
December 7, 2018 10:26 am

അമ്മയെ ഞാന്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്നു, ഞാന്‍ ഈ ലോകത്തില്‍ നിന്നും പോകുന്നു..കൈത്തണ്ടയില്‍ ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കായി ആത്മഹത്യ കുറിപ്പെഴുതി വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് വയസുകാരി,,,

Top