രാജ്യത്തിന്റെ നെടുന്തൂൺ ഇനി പ്രവാസികളാകും!ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ’സൂപ്പർ പവർ’ആകും.എ.പി.ജെയുടെ ആ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയാകുന്നു.
April 15, 2020 4:52 pm

ന്യുഡൽഹി:ലോകം ഭയന്ന് വിറച്ചുനിൽക്കയാണ് ആഗോള മഹാമാരി ആയ കൊറോണയിൽ .ലോകത്തെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തിയ അമേരിക്കയും സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ചൈനയും വിറച്ച്,,,

Top