ഡാമുകള്‍ നിറഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
September 7, 2018 11:48 am

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഡാമുകള്‍ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം. പ്രളയം മൂലം വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവിന്,,,

Top