ധൂർത്തിന്റെ ലോക കേരള സഭ, 2,07,14,285 നിലവിൽ കിട്ടിയ ബില്ലുകൾ !!1.5 കോടിയുടെ രണ്ടാം ഗഡുകൂടി അനുവദിച്ചു സർക്കാർ
February 21, 2020 3:16 pm

തിരുവനന്തപുരം :കേരളം ജനതയുടെ നികുതിപ്പണം ധൂർത്ത് അടിച്ചുകളയുന്ന ഇടതു സർക്കാർ.ലോക കേരളം സഭയെന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയാണ് .രണ്ടാമത്തെ ലോക കേരളം,,,

താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി 83 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഞെട്ടൽ !!ആയിരക്കണക്കിനു രൂപ ചിലവു വരുമെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ വരുത്തിവച്ച നഷ്ടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”
February 18, 2020 12:49 pm

തിരുവനന്തപുരം: ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് വൻ തുക ചിലവഴിച്ചതിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണുയരുന്നത്. 2020 ജനുവരി ഒന്ന്,,,

Top