ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ !! എണ്ണവില ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി,പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ചരിത്രപരമായി ഉയർന്ന നിലയിൽ. ആഗോള മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകവ്യാപാര സംഘടന.
September 27, 2022 11:52 pm

ലണ്ടൻ :ലോകം വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് .കടുത്ത ആശങ്ക നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ലോകവ്യാപാര സംഘടനയാണ് .എണ്ണവില,,,

Top