മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും മുസ്ലിം ലീഗിന് ! മണ്ണപ്പം ചുട്ടുകഴിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്!…

മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസിനെ മൊത്തമായി വിഴുങ്ങി .നാടകത്തിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയും പസ്പീക്കറും മുസ്ലിം ലീഗിന് .കോൺഗ്രസ് ഇനിയൊരിക്കലും അധികാരത്തിൽ എത്തില്ല …

 

Top