അയ്യപ്പൻ കനത്ത പ്രഹരം കൊടുത്തു !!സിപിഎം തമ്മിൽതല്ലി

അയ്യപ്പൻ കനത്ത പ്രഹരം കൊടുത്തു !!സിപിഎമ്മിൽ തമ്മിൽതല്ലു തുടങ്ങും. നവോത്ഥാനവും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഒന്നിച്ച് പോവില്ല എന്നും പ്രചാരണം

Top