ശബരിമല നവോത്ഥാനം ഭരണകൂട സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്..ഇടത് സർക്കാരിന് അയ്യപ്പ പ്രഹരം.

ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ -സമവായത്തിലൂടെ വിധി യാത്രികമായി തിരക്ക് പിടിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് .വിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിച്ച് നവോത്ഥാനം ഭൂഷണമല്ല !!!

Top