ഗൾഫിൽ യുദ്ധഭീതി നിറയുന്നു…രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അമേരിക്ക..

ഗൾഫിൽ യുദ്ധഭീതി നിറയുന്നു…രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
വീണ്ടും ആക്രമണം .പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ..

Top