പിണറായിയുഗം അവസാനിച്ചു..

കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണം ഇല്ല. പിണറായി തീർന്നു. സി പി എമ്മിൽ അമർഷം പുകയുന്നു.

Top