ദുബായിലെ കാർഗോ കമ്പനിയിലെ തീപിടു ത്തത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതി
June 23, 2021 2:32 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ ദുബായ്: ദുബായിലെ കാർഗോ കമ്പനിയിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചു,,,

Top