ജോ ബൈഡൻ നിയമിച്ച രണ്ട് മുസ്ലിം വനിതകളെപറ്റി സുഡാപ്പികളുടെ തള്ള് !

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ജോ ബൈഡൻ നിയമിച്ച രണ്ടു മുസ്ലിം വനിതകളെപറ്റി സുഡാപ്പികളുടെ തള്ളിനുള്ള മറുപടി.

Top