പ്രശാന്തിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി മറിക്കണോ…?

പ്രശാന്തിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി മറിക്കണോ…?എന്തര് തള്ളണ്ണാ..!ഇത്രയ്ക്ക് വേണോ പ്രശാന്തിന് ഹൈപ്പ് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ബിംബനിർമ്മിതി.

Top