അദ്വാനി അധ്വാനിച്ചു വ്യര്‍ത്ഥമായി !പ്രധാനമന്ത്രിയായത് മോദി !!

അദ്വാനി അധ്വാനിച്ചു വ്യര്‍ത്ഥമായി !പ്രധാനമന്ത്രിയായത് മോദി !!മോഡി സർക്കാരിൽ ശക്തനായി അമിത് ഷാ മുന്നേറുന്നു .മോഡി പ്രധാനമന്തിയും ആയി .എന്നാൽ ബിജെപിയെ വളർത്തിയ അദ്വാനി ഒന്നുമില്ലാത്ത നേതാവായി മാറി .

Top