മാറിടം കാട്ടി വാര്‍ത്ത വായിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണുതള്ളിച്ച ടെലിവിഷന്‍ താരം പ്‌ളേബോയി മാഗസിന്റെ ചൂടന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലും. ഒടുവില്‍ പണിയും പോയി!..
August 14, 2017 4:18 am

മാറിടം കാട്ടി വാര്‍ത്ത വായിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണുതള്ളിച്ച ടെലിവിഷന്‍ താരം പ്‌ളേബോയി മാഗസിന്റെ ചൂടന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലും.ഒടുവില്‍ താരത്തിന്റെ പണിയും പോയി,,,

Top