രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭയിലേക്ക് മലയാളികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ചത് വിനാശകരം. ഗാന്ധി തലമുറയിലെ നാടുവാഴിത്തം ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തപ്രയത്നം കൊണ്ട് നേതാവായ വ്യക്തി: രാമചന്ദ്ര ഗുഹ
January 18, 2020 4:47 pm

കോഴിക്കോട്:രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിജയിപ്പിച്ച മലയാളികൾ കാട്ടിയത് വലിയ ദുരന്തം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ‌ഗാന്ധി ഒരു എതിരാളി ആകുന്നില്ലെന്ന്,,,

Top