ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വോട്ടുകച്ചവടം !!!കയ്യടിക്കെടാ ശശി തരൂരിന് കാര്യം പറഞ്ഞതിന്.

ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വോട്ടുകച്ചവടം !!!കയ്യടിക്കെടാ ശശി തരൂരിന് കാര്യം പറഞ്ഞതിന്.

Top