മനു.സി.പുളിക്കൻ വളരുന്നത് തടഞ്ഞു ! തോൽപ്പിച്ചത് മന്ത്രി സുധാകരൻ ! പൂതന ചീറ്റിയ വിഷത്തിൽ 45000 വോട്ട് നശിച്ചു..

മനു.സി.പുളിക്കൻ വളരുന്നത് തടഞ്ഞു ! തോൽപ്പിച്ചത് മന്ത്രി സുധാകരൻ ! പൂതന ചീറ്റിയ വിഷത്തിൽ 45000 വോട്ട് നശിച്ചു.സുധാകരനെ കൂടാതെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ ഇടപെടലുകളും മനു സി പുളിക്കൻ തോൽക്കാൻ കാരണമായി.

Top