മൂന്നെണ്ണം പിടിക്കും രണ്ടിടത്ത് കടുപ്പിക്കും!!

മൂന്നെണ്ണം പിടിക്കും രണ്ടിടത്ത് കടുപ്പിക്കും.സിപിഎമ്മിന്റെ അതിമോഹം ആണിതെന്നെന്ന് യുഡിഎഫ് വിലയിരുത്തുന്നു .

Top