തൃശൂരിൽ തുഷാർ വീഴും. പ്രതാപൻ നേടും…

തുഷാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഗുണം ചെയ്യില്ല. സിറ്റിംഗ് എംപി സിഎൻ ജയദേവന് സീറ്റില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം ഇടത് വോട്ടുകൾ പിളർത്തും. വെള്ളാപ്പള്ളി & സൺസ് വിശ്വാസ്യരല്ലാത്തത് മോദിക്ക് തിരിച്ചടി…

Top