വാക്‌സിന്‍ എടുത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആറു മാസ അധിക വാറണ്ടിയുമായി ഗോദ്‌റെജ് അപ്ലയന്‍സസ്
June 26, 2021 4:07 am

കൊച്ചി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ ആദ്യ ഡോസ് എങ്കിലും എടുത്ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് എല്ലാ ഗോദ്‌റെജ് അപ്ലയന്‍സുകളിലും ആറു മാസ അധിക സൗജന്യ,,,

Top