വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ പിണറായി ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കും…

വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ പിണറായി ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കും.വീരേന്ദ്രകുമാറും കൂട്ടരും ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഭാരമാകുന്നതിനാൽ മുന്നണിയിൽ നിന്നും ഉടൻ തന്നെ പുറത്താക്കും .

Top