പത്മവ്യൂഹത്തിലെ അഭിമന്യുവിനെ പോലെ കേരളത്തിലെ ബിജെപി.അഞ്ചിടത്തും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭയക്കുന്നു !

പത്മവ്യൂഹത്തിലെ അഭിമന്യുവിനെ പോലെ കേരളത്തിലെ ബിജെപി.ആയുധം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിസ്സഹായാവസ്ഥ !
അഞ്ചിടത്തും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭയക്കുന്നു !ശബരിമലയും ആചാരവും വിലപ്പോകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് !

Top