ഒരു പാക്കിസ്ഥാനി ചൊല്‍ക്കഥ

 

തലമുറകളോളം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാവുന്ന കഥകളുടെ മഹാപ്രപഞ്ചമാണ് ഡി സി ബുക്‌സ് പ്രി പബ്ലിക്കേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശ്വോത്തര ചൊല്‍ക്കഥകള്‍. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന ചൊല്‍ക്കഥള്‍ പുസ്തകത്തില്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അയല്‍രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള കഥകളും പുസ്തകത്തില്‍ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിശ്വോത്തര ചൊല്‍ക്കഥകള്‍ എന്ന പേരില്‍ മലയാളത്തിലും ക്ലാസിക്ക് ഫോക്ക് ടെയ്ല്‍സ് ഫ്രം എറൗണ്ട് ദി വേള്‍ഡ് (Classic Folktales from Around the World) എന്ന പേരില്‍ ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഡിമൈ 1/8 സൈസില്‍ പന്ത്രണ്ട് വാല്യങ്ങളിലായി പന്തീരായിരത്തില്‍ അധികം പേജുകളില്‍ ഹാര്‍ഡ് ബൗണ്ട് ബയന്റിംഗില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഖവില യഥാക്രമം 8888 രൂപയും 10,000 രൂപയുമാണ്. പ്രി പബ്ലിക്കേഷന്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് 4444 രൂപയ്ക്കും 4999 രൂപയ്ക്കും പുസ്തകം ലഭിക്കും. പുസ്തത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു പാക്കിസ്ഥാനി ചൊല്‍ക്കഥ വായിക്കാം.

Top