കടലിനോട് കളിക്കരുത്!.ശംഖുമുഖത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ കാണണം!

തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് തകർന്നുകിടക്കുന്ന ശംഖുമുഖത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആക്റ്റീവിസ്റ്റ് അജിത് ശംഖുമുഖം.

Top