ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചത് പുരന്നേൽ രാജനെ!! ക്രിസ്‌മസ് പുതുവൽസര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്ക്

കണ്ണൂർ: ക്രിസ്‌മസ് പുതുവൽസര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്ക്. മാലൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ പുരന്നേൽ രാജനാണ് 12 കോടിയുടെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏജന്റ് സനീഷ് വിറ്റ എസ്ടി 269609 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം.കണ്ണൂർ: ക്രിസ്‌മസ് പുതുവൽസര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം കണ്ണൂർ സ്വദേശിക്ക്. മാലൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ പുരന്നേൽ രാജനാണ് 12 കോടിയുടെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏജന്റ് സനീഷ് വിറ്റ എസ്ടി 269609 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം.

Top