ബ്ളാക്ക് മയിൽ ചെയ്തു പണം തട്ടൽ !മൊയലാളി കുടുങ്ങി !നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയിലും !

ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച ഓൺലൈൻ ചാനൽ നടത്തിപ്പുകാരാണ് എതിരെ ക്രിമിനൽ കേസും പത്തുകോടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി സിവിൽ കേസും ഫയൽ ചെയ്തു .ഭീഷണിക്കും ബ്ളാക്ക് മെയിലിനും നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജയിലും !

Top