ഒഡെപെക്ക് മുഖേന ഒമാനിലേക്കും യുഎഇയിലേക്കും നഴ്‌സുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന ഒമാനിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.  3 വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ബയോഡാറ്റ [email protected] എന്ന മെയിലിലേക്ക് 2020 ജൂണ്‍ 30 നകം അയക്കണം.  വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്  www.odepc.kerala.gov.in  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം

ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യുഎഇയിലേക്ക് നഴ്‌സുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന യുഎഇയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 3 വര്‍ഷത്തില്‍   കുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള HAAD/DOH/DHA/MOH പാസ്സായ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ബയോഡാറ്റ [email protected] എന്ന  മെയിലിലേക്ക് 2020 ജൂണ്‍ 30 നകം അയക്കണം.  വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.odepc.kerala.gov.in  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം.

Top