എം.എം.ഹസൻ മാർക്ക് തട്ടിപ്പുകാരൻ !..ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത.

എം.എം.ഹസൻ മാർക്ക് തട്ടിപ്പുകാരൻ !..ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത.കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കുതികാല്‍ വെട്ട്. ഹസനെ പൂട്ടികെട്ടും. രാജ്യസഭയിലേക്ക് വണ്ടികയറ്റില്ല എന്നാണു പുതിയ അണിയറ നീക്കം .

Top