മുസ്ലീങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ളതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമെന്ന പ്രചാരണം ഉച്ചക്കിറുക്കാണെന്ന് അഡ്വ. കെ. രാം കുമാര്‍.
December 19, 2019 9:57 pm

കൊച്ചി : ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ പുറത്താക്കാ നുള്ളതാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമെന്ന പ്രചാരണം ഉച്ചക്കിറുക്കാണെന്ന് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനുമായ,,,

Top