ഇഷ്ടമുള്ളത് റം..! ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യപർ ആലപ്പുഴയിൽ: സ്ത്രീകളുടെ കുടി കൂടുതൽ വയനാട്ടിൽ
December 3, 2021 5:00 pm

തിരുവനന്തപുരം: മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോ​ഗം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ദേശീയ തലത്തിൽ,,,

Top