ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ വംശജൻ റിഷി സുനക് മുന്നില്‍.ഇന്ത്യൻ വംശജന് മുന്നിൽ ബ്രിട്ടിഷ് ചരിത്രം വഴിമാറുമോ?
July 15, 2022 9:38 am

ലണ്ടന്‍: ബ്രിട്ടന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ വംശജന് മുന്നിൽ വഴിമാറുമോ എന്ന ചോദ്യമുയർത്തി അടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ റിഷി,,,

Top