ലോക് ഡൗണിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങണ്ട…..! ആവശ്യസാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും വീട്ടുപടിക്കലെത്തിക്കാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനവുമായി കൺസ്യൂമർഫെഡ്
May 10, 2021 1:29 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പോലും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഏറെ അപകടകരമാണ്.,,,

Top