ചെരുപ്പ് വാങ്ങാനും ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തുകൾ നിർബന്ധം : കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാത-സായാഹ്ന നടത്തം അനുവദിക്കും; സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ഇളവുകൾ ഇങ്ങനെ
May 31, 2021 6:42 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക് ഡൗണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.തുണിത്തരങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കടകളിൽ വിവാഹക്ഷണക്കത്തുകൾ,,,

എല്ലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പകുതി ജീവനക്കാരുമായി തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാം :ബാങ്കുകൾക്ക് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുവരെ പ്രവർത്തിക്കാം ;സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ഇളവുകൾ ഇങ്ങനെ
May 29, 2021 7:22 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം:ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ലോക്ഡൗൺ ജൂൺ ഒൻപത് വരെ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി,,,

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം; ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് രാത്രി പത്ത് വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി : കേരളത്തിലെ പുതുക്കിയ കോവിഡ് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
May 12, 2021 9:30 am

സ്വന്തം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാച്ചിരുന്ന ലോക്ഡൗണിൽ റംസാനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ മാർഗ,,,

Top