ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കാൻ നാസ വീണ്ടും…!! മനുഷനെ ചൊവ്വയിലെത്തിക്കും, വനിതയെ ചന്ദ്രനിലും; ഗാനവുമായി നാസ
September 9, 2019 3:38 pm

ചന്ദ്രനില്‍ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ എത്തിച്ച നേട്ടം അമേരിക്കയ്ക്കാണ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ആ സുപ്രധാന നേട്ടം 1959 ലാണ് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ,,,

Top