എംഎസ്എംഇകള്ക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എസ്ബിഐ യു ഗ്രോ ക്യാപിറ്റലുമായി കരാര് ഒപ്പിട്ടു.
November 18, 2021 10:30 am

കൊച്ചി : രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്ക്ക്(എംഎസ്എംഇ) തന്ത്രപ്രധാനമായ,,,

Top