നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ തർക്കഭൂമി വസന്തയുടേത് !വസന്ത ഈ ഭൂമി വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയത്.പട്ടയവും കരം കരമടച്ച രസീതും ഉണ്ട്
January 6, 2021 3:24 pm

കൊച്ചി:ഒടുവിൽ വസന്തക്ക് നിയമത്തിന്റെ അംഗീകാരം .ഭൂമി വസന്തയുടേത് തന്നെ .ഈ തർക്കഭൂമി വസന്ത വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് .ഇതിനു പട്ടയം ഉണ്ട്,,,

Top